Imperative

Thai Lesson 16 (Imperative and Places)

Duration: 30 mins

Lessons Thai Lessons
Linguistic Thai Vocabulary
Culture Thai Phrases
Structure Thai Grammar

This 16th lesson teaches the Thai imperative form. In addition you will find a vocabulary list about places and household objects. I will try to give examples using both vocabulary and grammar. That way it will be easy for you to see the words when they are separate and when they are in a sentence. Going through the whole page should take about 30 min. Make sure to read the pronunciation and hear the audio as well. If you have any question about this course, please email me directly at Thai Classes.

Imperative

Knowing the imperative form in Thai is a powerful skill. It can make it easy to ask someone to do something, and clarify what you want done.

Below is a list of 20 imperative forms and expressions that you might come across or use very often. The table contains 3 columns (English, Thai, and Audio). Make sure you repeat each word after hearing it by either clicking on the audio button or by reading the pronunciation. That should help with memorization as well as improving your pronunciation.

The Imperative in Thai

Imperative Thai Audio
Go!ไป
pị
Stop!หยุดนะ
h̄yud na
Don't Go!อย่าไป
xỳā pị
Stay!จงอยู่
cng xyū̀
Leave!ออกไป
xxk pị
Come here!มานี่
mā nī̀
Go there!ไปที่นั่น
pị thī̀ nạ̀n
Enter (the room)!เข้ามานี่
k̄hêā mā nī̀
Speak!พูด
phūd
Be quiet!เงียบ
ngeīyb
Turn rightเลี้ยวขวา
leī̂yw k̄hwā
Turn leftเลี้ยวซ้าย
leī̂yw ŝāy
Go straightตรงไป
trng pị
Wait!รอเดี๋ยว
rx deī̌yw
Let's go!ไปกันเถอะ
pị kạn t̄hexa
Be careful!ระวัง
rawạng
Sit down!นั่งลง
nạ̀ng lng
Let me show you!ใหฉันพาไป
h̄ı c̄hạn phā pị
Listen!จงฟัง
cng fạng
Write it down!เขียนมันลงไป
k̄heīyn mạn lng pị

Questions?

If you have any questions, please contact me If you simply want to ask a question, please Thai contact form on the header above.

Vocabulary List about Places

Below is a list of 20 words about different places. Useful when talking about going somewhere.

Places in Thai

Places Thai Audio
Bankธนาคาร
ṭhnākhār
Beachหาดทราย
h̄ād thrāy
Desertทะเลทราย
thalethrāy
Earthโลก
lok
Forestป่า
p̀ā
Gardenสวน
s̄wn
Hospitalโรงพยาบาล
rong phyābāl
Islandเกาะ
keāa
Lakeทะเล สาป, บึง
thale s̄āp, bụng
Moonพระจันทร์
phracạnthr̒
Mountainภูเขา
p̣hūk̄heā
Riverแม่น้ำ
mæ̀n̂ả
Seaทะเล
thale
Skyท้องฟ้า
tĥxngf̂ā
Starsดาว
dāw
Sunพระอาทิตย์
phraxāthity̒
I can see the starsฉันสามารถมองเห็นดาว
c̄hạn s̄āmārt̄h mxng h̄ĕn dāw
I want to go to the beachฉันต้องการไปที่ชายหาด
c̄hạn t̂xngkār pị thī̀ chāyh̄ād
The moon is full tonightพระจันทร์คืนนี้เต็มดวง
phracạnthr̒ khụ̄n nī̂ tĕm dwng
This is a beautiful gardenที่นี่เป็นสวนที่งดงาม
thī̀ nī̀ pĕn s̄wn thī̀ ngdngām

Vocabulary List about Household Terms

Below is a list of 26 words about different household terms, including rooms, kitchen appliances ... etc.

Places in Thai

Household Thai Audio
Bedเตียง
teīyng
Bedroomห้องนอน
h̄̂xng nxn
Carpetพรม
phrm
Ceilingเพดาน
phedān
Chairเก้าอี้
kêāxī̂
Computerคอมพิวเตอร์
khxmphiwtexr̒
Deskโต๊ะ
tóa
Doorประตู
pratū
Furnitureเฟอร์นิเจอร์
fexr̒nicexr̒
Houseบ้าน
b̂ān
Kitchenห้องครัว
h̄̂xng khrạw
Refrigeratorตู้เย็น
tū̂ yĕn
Roofหลังคา
h̄lạngkhā
Roomห้อง
h̄̂xng
Stoveเตา
teā
Tableโต๊ะ
tóa
Televisionโทรทัศน์
thorthạṣ̄n̒
Toiletสุขา
s̄uk̄hā
Wallผนัง
p̄hnạng
Windowหน้าต่าง
h̄n̂āt̀āng

Donations

Our goal is to make this website the best in the world and 100% free. If you donate to us, we will put the donated money into improving the site even more by adding content and services. You are kindly welcome to do so here: Donate. If you cannot donate, please tell your friends about the site.

Daily Conversation in Thai

Finally, here are some common expressions used to offer good wishes to someone. For a complete list of commonly used sentences, please visit our Thai Phrases page. Enjoy!

Common Expressions in Thai

English Thai Audio
Can you close the door?คุณช่วยปิดประตูได้ไหม
khuṇ ch̀wy pid pratū dị̂ h̄ịm
Can you open the window?คุณช่วยเปิดหน้าต่างได้ไหม
khuṇ ch̀wy peid h̄n̂āt̀āng dị̂ h̄ịm
I need to use the computerฉันจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
c̄hạn cảpĕn t̂xng chı̂ khxmphiwtexr̒
I need to use the toiletฉันต้องเข้าห้องนำ้
c̄hạn t̂xng k̄hêā h̄̂xng nả̂
I'm watching televisionฉันกำลังดูโทรทัศน์
c̄hạn kảlạng dū thorthạṣ̄n̒
This room is very bigห้องนี้ใหญ่มาก
h̄̂xng nī̂ h̄ıỵ̀ māk
Holiday Wishesฝากความปราถนาดีมาในช่วงวันหยุด
f̄āk khwām prāt̄h nādī mā nı ch̀wng wạn h̄yud
Good luck!โชคดี
chokh dī
Happy birthday!สุขสันต์วันเกิด
s̄uk̄hs̄ạnt̒ wạn keid
Happy new year!สุขสันต์วันปีใหม่
s̄uk̄hs̄ạnt̒ wạn pī h̄ım̀
Merry Christmas!สุขสันต์วันคริสตร์มาส
s̄uk̄h s̄ạnt̒ wạn kh ri s̄tr̒ mās̄
Congratulations!ยินดีด้วย
yindī d̂wy
Enjoy! (before eating)ทานให้อร่อยนะ
thān h̄ı̂ xr̀xy na
Bless you (when sneezing)ขอให้พระคุ้มครอง
k̄hx h̄ı̂ phra khûmkhrxng
Best wishes!ขอแสดงความนับถือ
k̄hx s̄ædng khwām nạbt̄hụ̄x

Fun Facts

Language Quote: ❝Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going.❞ ‒Rita Mae Brown

Congratulations! You finished your 16th lesson in Thai about the imperative form, places and household items. Are you ready for the next lesson? We recommend Thai Lesson 17. You can also simply click on one of the links below or go back to our Learn Thai homepage.

Lessons Thai Lessons
Linguistic Thai Vocabulary
Culture Thai Phrases
Structure Thai Grammar